Back

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้ารับการดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมด้วย รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

และในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องผู้อำนวยการ นำโดยรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด บริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด