Back

คณะผู้บริหารชุดใหม่ (วาระ พ.ศ. 2566-2569) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติราชการ

ในวันนี้ 4 ตุลาคม 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทีมผู้บริหารชุดใหม่ ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างาน บุคลากร เข้าร่วมทำพิธีสักการะองค์เจ้าพ่อมอดินแดง และพระภูมิเจ้าที่อาคารพิมล กลกิจ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยในเวลา 10.35 น. เดินทางเข้าสักการะองค์เจ้าพ่อมอดินแดง และทำพิธีต่อ ณ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ เพื่อให้การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2566 มีความราบรื่น บุคลากรเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยความสุข และเป็นมงคลกับชีวิตและการปฏิบัติงาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สำคัญ คือ บริการและสนับสนุนด้านบริหารหลักสูตรโดยการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาและสนับสนุนดำเนินงานจนถึงการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักจึงเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจประเมินหลักสูตร ดำเนินการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรมม ข้อมูลและสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางเรียน การลงทะเบียน การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา การประมวลผลการศึกษา ให้แก่ผู้รับบริการทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังเป็นเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด บริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด