Back

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าแสดงความยินดีคณบดีใหม่ คณะนิติศาสตร์

ในวันนี้ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขแนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันรธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้างานบริหารและสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ซึ่งหลังจากมอบต้นไม้มงคลก็มีการร่วมหารือประเด็นในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริการและสารสนเทศ