Back

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

ในวันนี้ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.20 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ