Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเปิดตัวตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (KAD : KKU Academic Document) version ใหม่

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดพิธีส่งมอบตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (KAD : KKU Academic Document) version ใหม่ เพื่อให้บริการนักศึกษา และศิษย์เก่าในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และใกล้เคียง ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานบริหารชั้น 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามส่งมอบร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ และรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการร่วมเป็นพยานในการพิธีฯ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการจัดทำโครงการตู้ออกเอกสารอัตโนมัติใน version แรกและเปิดตัวในปี 2560 ซึ่งใช้วิธีการเติมเงินลงในบัตรประจำตัวนักศึกษา และสามารถใช้บริการได้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น โดยใน version นี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้พัฒนาระบบการให้บริการเป็นให้สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร และเพิ่มเติมให้ศิษย์เก่าสามารถขอเอกสารผ่านตู้ได้อีกด้วย ซึ่งคณะสหวิทยาการเป็นที่แรกที่ได้ใช้งานตู้ออกเอกสารดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าในพื้นที่ใกล้เคียงให้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวว่า “ขอบคุณสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่แลเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสมัยก่อนต้องใช้เวลานาน และมีความลำบากในการเดินทางไปขอเอกสาร แต่หลังจากมีตู้ออกเอกสารฯ จะทำให้นักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น”

การใช้บริการตู้เอกสารสำคัญทางการศึกษาสามารถทำรายการได้แค่เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และ Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร ก็สามารถใช้บริการได้ เอกสารที่สามารถขอผ่านตู้ได้ประกอบด้วย

1. Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษา และฉบับสะสม

2. หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

3. หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติ

4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ซึ่งทุกรายการสามารถขอได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ที่ อาคารสำนักงานบริหารชั้น 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด