Back

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการประกวดและนำเสนอสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน ระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดและนำเสนอสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน ระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เรื่องต่าง ๆ ด้วยสื่อที่หลากหลายสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงลึก ระหว่างเครือข่ายและนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความ เข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษา ให้แก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการเพิ่มจำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสร้างขีด ความสามารถเชิงการแข่งขัน ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านกลไก สหกิจศึกษา การจัดงานในครั้งนี้มีผลงานนำเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน จำนวน 15 ผลงาน จากผลงานทั้งหมดจำนวน 78 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัล รางวัลละ 3 ผลงาน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท คือ

1. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น นำเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน

รางวัลดีเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย นางสาวอรยา ผุยภูเวียง ในหัวข้อผลงาน “การลดของเสียประเภทเศษชำรุดในกระบวนการผลิตหลังคาเมททอลชีทลอน”

รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย นายธีรยุทธ บ่างตระกูลสมบัติ ในหัวข้อผลงาน “การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในแผนกบรรจุ”

รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นายธนาวุฒิ จันทร์สว่าง, นายสิทธิพร ถมจอหอ, นางสาวอัจฉรา พร้อมพรั่ง ในหัวข้อผลงาน “KingClassLoeiLineOfficialAccount”

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น นำเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน

– รางวัลดีเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย นางสาวอรัญญา ถนอมศิลป์ ในหัวข้อผลงาน “การขยายช่องทางการตลาดบน Supersport Online เพื่อเพิ่มยอดขาย”

– รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางสาวศิรินภา น้อยนาง, นางสาวรจนา ดอบุตร ในหัวข้อผลงาน “ผลของโปรแกรมการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน”

– รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย นางสาวชนาพร จันทร์ต๊ะ ในหัวข้อผลงาน “การพัฒนาตะกร้าอัจฉริยะเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11”

3. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น นำเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน

– รางวัลดีเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย นายพงศ์ราม ประทุมชุมภู ในหัวข้อผลงาน “การออกแบบและสร้างชุดป้อนสายไฟและชุดวางม้วนสายไฟแบบแบน”

– รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายพัทธดนย์ สนเภา ในหัวข้อผลงาน “การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหมุนชิ้นงานกึ่งอัตโนมัติ”

– รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย นายอภิสิทธิ์ ไสยกิจ, นายอนาวิน ปอยยิ้ม ในหัวข้อผลงาน “พัฒนาแท่นอัดไฮดรอลิคสำหรับพับบังโคลน”

และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวปิดโครงการโดยมีใจความสำคัญว่า “ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะอยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา จากการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า นิสิต นักศึกษาทุกคนสามารถฝึกประสบการณ์ และนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงไม่ใช่เรื่องง่าย และนิสิต นักศึกษาจะสามารถนำประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ดังกล่าวครั้งนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ