Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมารศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมทีมงาน เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานและการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นและเสนอแนะ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ หัวหน้างานฯ และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมต้อนรับ

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.การดำเนินงาน Objective Key Result (OKR) มีทั้งหมด จำนวน 4 OKR ได้ดำเนินงานตามผลลัพธ์การดำเนินงานส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

2.ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการด้วยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยการกำหนด KPI ให้บุคลากรดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.รายงานผลการจัดสอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการบริการ การให้บริการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เพิ่มเติมช่องทางในกาารให้บริการเพิ่มขึ้นอีกช่องทางคือทาง Line Official โดยแยกเป็นตามกลุ่มงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้มาใช้บริการ และนวัตกรรมที่สำคัญยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาคือตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาซึ่งสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมผ่าน QRCODE และรอรับเอกสารได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาทีต่อรายการเพื่อให้บริการกับนักศึกษา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

– การปรับชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยร่วมกัน

– ด้วยประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตราการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีคุณภาพและมาตราฐานตามที่ สปอว กำหนด ดังนั้นจึงให้สำนักฯ ประสานงานไปยังคณะที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรหริอปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 29 พฤษภาคม 2565 และให้ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการให้ทันตามประกาศดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ