Back

สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายงานบริการฯ เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ออร่า คาเฟ่แอนด์ เรสเทอรองค์ จ.ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายงานบริการฯ และทะเบียนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1 โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเครือข่ายงานบริการฯ และทะเบียนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1 ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 การจัดสัมมนาเครือข่ายงานบริการฯ และทะเบียนการศึกษามีการดำเนินการจัด 2 ระยะ คือ ในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ออร่า คาเฟ่แอนด์ เรสเทอรองค์ จ.ขอนแก่น และระยะที่ 2 ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Ravindra Beach พัทยา จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ทั้ง 2 ระยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย เพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษาทราบปัญหาและอุปสรรคของระบบทะเบียนนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาฯ ในระยะที่ 1 มีบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 85 คน ซึ่งในระยะที่ 1 มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ สัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน SOP” จาก 3 กระบวนงานหลักของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษา กระบวนการให้บริการทางการศึกษา มีการนำร่างแผนการดำเนินการทั้ง 3กระบวนการวิเคราะห์ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีร่วมวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากเครือข่าย เพื่อให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้นำไปพัฒนาระบบการดำเนินการต่อไปอีกด้วย

การสัมมนาฯ ในระยะที่ 2 มีบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 55 คน หัวข้อที่สำคัญในระยะที่ 2 ประกอบด้วย สัมมนากลุ่มย่อย พร้อมนำเสนอ ในหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของเครือข่ายด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การบริการทางการศึกษา และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ หัวข้อ “ความต้องการ และความคาดหวังของเครือข่ายด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การบริการทางการศึกษา กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในอนาคต” ซึ่งข้อเสนอแนะและความคาดหวังของสมาชิกเครือข่ายโดยย่อมีเนื้อหาที่สำคัญเพื่อให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้นำไปจัดทำแผนในการดำเนินงานปี 2568 ดังต่อไปนี้

 (1) สร้างเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

 (2) จัดทำกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเป็นแนวปฎิบัติเดียวกัน 

 (3) จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายฯ เพิ่มองค์ความรู้ในการปฎิบัติ ทั้งด้านระบบ Back Office ที่มีการใช้งานร่วมกันสำหรับบุคลากรที่มาใหม่ หรือหากระบบมีการพัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ เพื่อการทำงานที่คล่องตัวของเครือข่าย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเล็งเห็นความสำคัญของการปฎิบัติงานร่วมกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษาการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566  และยังมีการจัดสัมมนาเครือข่ายฯ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อรับฟังแนวคิด ปัญหาและข้อเสนอแนะจำเครือข่ายเพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ตอนสนองทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า ผู้นำด้านระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ภาพ สมาชิกเครือข่ายงานบริการฯ

ข่าว หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด