Back

นักศึกษา มข. สุดเจ๋ง นำเสนอผลงาน CWIE ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 รับรางวัลอย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ Presentation for International CWIE KKU ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยการดำเนินโครงการนี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) ตามแนวทาง CWIE Platform ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ้งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ตามความต้องการของตลาดงาน ผ่านการร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงานแต่ละคณะ วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างกำลังคน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งหวังส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมองและขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)

รูปแบบการจัดโครงการเป็นการนำเสนอผลงาน Oral Presentation ของนักศึกษา CWIE ที่ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 80 คน มีผู้เข้าโครงการประมาณ 135 คน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ CWIE หลังจากนำเสนอมีนักศึกษาทีได้รับรางวัลจากการนำเสนอดังต่อไปนี้

– รางวัลดีเด่น พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท 5 รางวัล

ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ 2 ผลงาน

1) นายรัฐศาสตร์ เรือนพิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานประกอบการ Nagoya University ญี่ปุ่น (japan)

ชื่อผลงาน การดัดแปลงตัวสนับสนุน Ce-Mg ออกไซด์สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลต่อการสังเคราะห์แอมโมเนียภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรง Modification of Ce-Mg oxide support for Nickel-based catalyst towards Ammonia Synthesis under Mild Conditions

2) นายพีระ อาจฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานประกอบการ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co.,Ltd ประเทศเวียดนาม

ชื่อผลงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของเครื่องทออวนประมง Fishing Net Looming Machine’s Productivity Improvement

ด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ นานาชาติ 3 ผลงาน

1) นายนครินทร์ สูงนารถ คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อสถานประกอบการ Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม

ชื่อผลงาน การศึกษาจุดเด่นของนโยบายด้านการศึกษาของประเทศเวียดนาม กรณีศึกษา: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่เขต 1 เขต 3 และเขต 5 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม The Highlight of the Education Policy in Vietnam. Cass study: Teaching management model in primary and secondary schools in District 1, District 3, and District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2)นายพิสิษฐ์ พรมณี คณะเศรษฐศาสตร์ สถานประกอบการ Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Royal Thai Embassy, Singapore ประเทศสิงคโปร์

ชื่อผลงาน แนวโน้มตลาดผลไม้ ในสิงคโปร์เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อการส่งออกผลไม้จากประเทศไทย Trends in Fruit Market in Singapore to be a Guideline for Exporting Fruits from Thailand

3)นางสาวนัสราภรณ์ สิมผาบ คณะแพทยศาสตร์ สถานประกอบการ Kasemrad International Hospital Vientiane ประเทศ สปป.ลาว ชื่อผลงาน การผลิตชุดสื่อวิดีโอและโมชันกราฟิกให้ความรู้ทั้งหมด 2 ชุด ให้ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์ Produced 2 sets of educational video media and motion graphics For Kasemrad International Hospital Vientiane

– รางวัลรองรองดีเด่น พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 5 รางวัล

ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ 2 ผลงาน

1) นางสาวอาภัสรา เกษางาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานประกอบการ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co.,Ltd ประเทศเวียดนาม

ชื่อผลงาน การศึกษาเพื่อลดปัญหาผิวเส้นใยสังเคราะห์ถลอกจากการทอมุ้ง The study to reduce surface abrasion problem of monofilament yarn from net weaving

2) นายปฏิพัทธิ์ จอมคำสิงห์ คณะเกษตรศาสตร์ สถานประกอบการ C.P. Cambodia Co., Ltd ประเทศ กัมพูชา (Cambodia)

ชื่อผลงาน ผลของการกกต่อน้ำหนักตัวของลูกไก่พื้นเมืองเพศเมียอายุ 1-21 วัน Effects of brooding on the body weight of female native chicks at the age of 1–21 days.

ด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ นานาชาติ 3 ผลงาน

1) นางสาวแววฟ้า ศิริหนองบัว คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อสถานประกอบการ Bercamex Tokyu ประเทศเวียดนาม ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เมืองใหม่ บิณเซือง ประเทศเวียดนาม Guidelines for the design and development of public spaces to promote social interaction. : Case Study of Binh Duong New City, Vietnam

2)นางสาวอริสรา บุญส่ง คณะแพทยศาสตร์ ชื่อสถานประกอบการ GP.CAP.Niwat Intarawichian, M.D. Hospital Director, Royal Phnom Penh Hospital (State Of Cambodia) ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

ชื่อผลงาน สื่อหุ่นจำลองมะเร็งเต้านมและวิดีโอสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง Silicone Breast Cancer and VDO Breast Examination

3)นางสาวปัญญรัตน์ คำปลิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชื่อสถานประกอบการ Indonesia Baking School ประเทศ อินโดนีเซีย (Indonesia) ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเรียนรู้ผ่านเกมจำลองธุรกิจ Monsoon Sim ในกรณีของนักศึกษา IBS

Factors Influencing Learning Methods Through Business Simulation Games Monsoon Sim A Case Study of IBS Students

รางวัลนักศึกษา ยอด like จากการทำคอนเทนต์ หัวข้อ “CWIE นานาชาติ ดี๊ดี กับชีวิตที่ต่างแดน”

จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลสูงสุด อันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท 1 รางวัล

นายอาทิตย์ จิรมงคลไทย ชื่อผลงาน สวน โควิด-19@เวียดนาม คณะ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ชื่อประเทศ : เวียดนาม

  • รางวัลรองลงมา อันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 1 รางวัล

นายภาณุพงษ์ ลาลู่ ชื่อผลงาน ส้มตำร้านลับเวียงจันทน์

คณะ แพทยศาสตร์

ชื่อประเทศ สปป.ลาว

  • รางวัลพิเศษ ถูกใจกรรมการ พร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัลๆละ 500 บาท

นายพิชศานต์ เจนการ ชื่อผลงาน แข่งวิ่งที่ประเทศเวียดนามครั้งแรก ได้เงิน 10 ล้าน

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อประเทศ เวียดนาม

และ

นางสาวสุจิตรา พุทธเจริญ ชื่อผลงาน 4เดือน เหลือ 40วิ ได้ไง ไต้หวัน

คณะ วิทยาศาสตร์

ชื่อประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ภาพ: หน่วยโสตและวิทยการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด