Back

สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เดินทางไปยัง วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)  ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                โดยกิจกรรมของการจัดโครงการเริ่มจากเข้ากราบสักการะอัฐิธาตุ หลวงปู่ลี กุสลธโร  และกราบนมัสการพระอาจารย์อุทาน จารุธมโม (เจ้าอาวาส) หลังจากนั้น เดินทางขึ้นชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมหาเจดีย์ และกราบนมัสการพระอาจารย์กนก กนโก    และ ฟังบรรยายธรรมะ และร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยอื่นๆ

                วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) เดิมชื่อวัดหนองสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านหนองสวรรค์ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่หลวงปู่ลี กุสลธโร เป็นประธานสงฆ์วัดหนองสวรรค์(ภูผาแดง) เป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนชื่อ  “วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)  หรือบางที่บอกว่าวัดถ้ำผาแดง เป็นสถานที่ตั้ง ศาลาการเปรียญ และกุฏินิพพานและเก็บอัฐิธาตุ หลวงปู่ลี  กุสลธโร เป็นพุทธมหาเจดีย์  ที่ดำริสร้างโดยองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ควบคุมงานสร้างโดยพระอาจารย์กนก กนโก  เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  เพื่อบรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตา มหาบัว    ญาณสัมปันโน ณ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยมีแนวทางการก่อสร้างเบื้องต้น ดังนี้ 1.ต้องการให้องค์เจดีย์มีอายุยืนยาวถึง 1,000 ปี 2.สามารถมองเห็นองค์เจดีย์ได้จากบ้านตาด 3.การก่อสร้างจะใช้ศรัทธาของสาธุชนเป็นหลัก   รูปแบบของเจดีย์  คือ เจดีย์ทรงลังกาแบบพระธาตุจอมเพชร และกำหนดให้มีโถงข้างล่างเป็นพื้นที่ใช้งานเหมือนภูริทัตตเจดีย์ วัดป่าภูริทัตต    ที่หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท (พระครูสุทธิธรรมรังษี) สร้างไว้  ระดับความสูงที่ ๙๘ เมตร ตามอายุขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

            การจัดโครงการดังกล่าว ทำให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การ ฝึกพัฒนาจิตจากการให้ทาน ทำสมาธิ ฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพ : บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด