Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอบรมจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.45 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร (SOP) นำโดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการทบทวนและจัดทำมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Standard Operating Procedure) โดยได้เกียรติจาก นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด และสามารถใช้เป็นแนวทางขององค์กรในการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดมาตรฐาน ซึ่งมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

รายละเอียดในการอบรมประกอบด้วยความสำคัญของการเขียน SOP ความเหมายของ SOP แต่ละแบบ ตัวอย่างการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ และตัวอย่างการเขียน SOP เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้มองเห็นภาพ และเข้าใจกระบวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับกับงานประจำของตนเอง

ภาพ : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด