Back

สำนักบริหารฯ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผศ.สุกิจจา จันทะชุม รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

          โดยพิธีเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ถวายปัจจัย เครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง  ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และสักการะภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์ อาคารพิมล กลกิจเป็นพิธีสุดท้าย

          สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยให้กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย (1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2564) การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ 2) โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด