Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชา สร้างความเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหน่วยงานเป็นเลิศ

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ร้านบริสุทธิ์คาเฟ่ ริมบึงแก่นนคร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างาน บุคลากรจำนวนกว่า 55 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทีมงานคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ครูจ๊อด คลังนันทนาการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยาการทีมงานคุณภาพมามากกว่า 20 ปี

            วัตถุกระสงค์ของการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อ

  1. Group Dynamic (ยุทธการตามล่าหาความสุขและความสำเร็จ :กิจกรรมสร้างสุขเติมให้กับทีมงาน)”
  2. “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
  3. Team Collaboration การร่วมมือกันอย่างมืออาชีพ” 
  4. We are Team “Excellence” Team building (Mini Sports GAME)นวัตกรรมการทำงานแห่งสุขและความสำเร็จกระบวนการพัฒนาทีมอย่างสร้างสรรค์

และปิดท้ายความด้วย หัวข้อ“Work Happiness”

            ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลักดันยุทธศาสตร์ของสานักฯให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และการปรับเปลี่ยนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทำให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills) การทำงานเป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change) พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร 

ภาพ : ร้านบริสุทธ์คาเฟ่ ริมบึงแก่นนคร

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด