Back

สำนักบริหารฯ ส่งเสริมบุคลากร มอบรางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมยินดี คนดีศรีสำนักฯ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล จ.ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนักฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนักฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร

ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 แบ่งประเภทรางวัลได้ดังต่อไปนี้

1. รางวัลคนดีศรีสำนักฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral ethics) หรือ รางวัลคนดีมีคุณธรรม ประกอบด้วย ระดับดีเด่น ได้แก่ นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ ระดับดีมาก ได้แก่ นายมานิตย์ ไสย์ฮาตวงษ์ และนางจันทร์เพ็ญ พิลา

2. รางวัลคนดีศรีสำนักฯ ด้านการให้บริการ (Service mind) หรือ รางวัลคนดีมีใจบริการ ประกอบด้วย ระดับดีเด่น ได้แก่ นายวิโรจน์ รีสี ระดับดีมาก ได้แก่ นางชลธิชา นิลพุธ

3. รางวัลคนดีศรีสำนักฯ ด้านบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Volunteer) หรือ รางวัลคนดีมีน้ำใจ ประกอบด้วย ระดับดีเด่น ได้แก่ นางณัฐฌา ขำศิริ ระดับดีมาก ได้แก่ นางหทัยรัตน์ บุณยรัตพันธ์ เงินทอง และ นางสาวเพ็ญศิริ บุตตะพล

4. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายกฤษณพล แสงประชุม และ นายสุนทร กุลจันสี

5. รางวัลวิจัยดีเด่น ได้แก่ นางสาวถนอมศรี สารธิมา นางสาวนุชนาถ พันธุราษฎร์ นางณัฐฌา ขำศิริ นางสาวนัฏฐา ทองดา นายสุนทร กุลจันสี นายสุภาพ ไชยยา และนางสาวสุวารี เขียวคำ

ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีช่วงของการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรผลงานวิจัย และนวัตกรรม” ดำเนินรายการโดย รศ.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมด้วยผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อีกด้วย

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ