Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้มีการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีพิธีเปิดการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2655 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2655 ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัตน์ สงฆ์แป้น ได้มีการถ่ายทอดไปแล้วในคราวประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวได้มีการระดมสมองของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทบทวนโครงร่างองค์กรและวิเคราะห์ SWOT Analysis และมีการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกันให้ความเห็น/หารือแนวปฏิบัติของกลุ่มงาน เช่น จัดเตรียมแผนกิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา เป็นต้น และวางกรอบการดำเนินงานและทบทวนแผน 4 ปี โดยหน่วยแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพและหน่วยทรัพยากรบุคคล จะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์องค์กรต่อไปข่าว: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด