Back

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ฯ การให้บริการ One Stop Service และระบบคำร้องออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมลกลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยบุคลากรในฝ่ายจำนวน 16 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารเทศ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมการต้อนอย่างอบอุ่น

ซึ่งหัวข้อในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 เรื่องใหญ่ คือ ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด ระบบงานด้าน One stop Service และระบบยื่นคำร้องทางการศึกษาออนไลน์ ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.ขอนแก่น และหลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมฯ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย จุดให้บริการในการติดต่อสอบถามผ่านจอคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการระบบบริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอัตโนมัติ และห้องบริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service

ทั้ง 2 หน่วยมีการภารกิจในการบริการคล้ายๆ เพียงแต่แตกต่างในส่วนของผู้มาขอใช้บริการเท่านั้น และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูแล และแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้ ได้รับความรู้และแนวทางไปปรับใช้ในการปฎิบัติภารกิจการบริการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวต่อไปในยุค digital transformation ในอนาคต

ข่าว: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด