Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะด้านดิจิทัล” โดยหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ซึ่งในการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ คือ

1. วันที่ 27 เมษายน 2565 (ครั้งที่ 1) อบรมหัวข้อ “การใช้ OneDrive และการส่งเมลอัตโนมัติด้วย Power Automate” โดยวิทยากรนายสุภาพ ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 2) อบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะด้านดิจิทัล” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ