ขออภัยในความไม่สะดวก

ขออภัยในความไม่สะดวก!!เนื่องจากมีการดำเนินการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในเวลา 08.30 น. -17.00 น ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียนฯ และระบบออนไลน์อื่นๆ ได้ชั่วคราวในวัน/เวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้