Back

ขออภัยในความไม่สะดวก 🙇‍♀️🙇

เนื่องจากบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานคุณภาพ

ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้