Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บายโบนันซ่า โดยมี รศ.ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดารณีหอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ รศ.ดร.วรารัตน์ สงห์แป้น รองผู่อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก และบุคลากรทั้งหมด 42 คน เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบแนวปฏิบัติและเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 10 กันยายน 2565 มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการในหัวข้อ “แนวทางการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดย ผศ. ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และ“แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุ” โดยหน่วยการคลังและพัสดุ และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีโครงการในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์กว่า 40 โครงการ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ