Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมงาน “การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา”

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามผู้แทนประธานเครือข่ายCWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงาน “การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา” ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนำสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย เพื่อให้ผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษำทั้ง 9 เครือข่าย และผู้บริหาร สป.อว. ได้มีโอกาสสร้างความรู้จักคุ้นเคย มีการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัด CWIE รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน อันจะส่งผลให้การประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ง โดยในวันดังกล่าวผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามผู้แทนประธานเครือข่ายCWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้นำเสนอ “ผลการดำเนินงานส่งเสริม CWIE ของเครือข่าย และการสะท้อนคิดเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย” ประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 สถาบัน 206 หลักสูตร และมีนักศึกษา CWIE จำนวน 4,322 คน และมีจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมจำนวน 2,064 แห่ง

2. สถิติการได้งานทำของบัณฑิต CWIE (5 ปีที่ผ่านมา) มีจำนวน 5,048 คน (ไม่นับรวมกลุ่มที่ต้องใช้ทุน เช่น แพทย์)

3. ปัญหาอุปสรรคที่สถาบันการศึกษาไม่จัดหลักสูตร CWIE

4. อุปสรรคในการส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE ให้ได้ตามเป้าหมาย

และ 5. ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยส่งเสริม ผลักดันให้จัดหลักสูตร CWIE

เพิ่มขึ้นและนักศึกษาไปปฏิบัติ CWIE เพิ่ม 2 เท่า

และวันที่ 13 กันยายน 2565 คุณภรณ์ฑิพย์ เจริญราษฎร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นหัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE และเข้าร่วมกลุ่มกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้าน และฟังเสวนา “ต้นแบบที่ดีในการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE”

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา