Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ การจัดโครงการดังกล่าวสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ทราบถึงหลักการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงระบบทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงานและความก้าวหน้าของอาจารย์สายผู้สอน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) ซึ่งใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ประเทศอังกฤษ โดยมีการจัดโครงการเป็น 4 ระยะ โดยในระยะที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน และความก้าวหน้าการพัฒนาอาจารย์สายผู้สอน และการระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2565

โดยในการดำเนินการโครงการในวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน และความก้าวหน้าการพัฒนาอาจารย์สายผู้สอน” รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ บรรยาย เรื่อง “ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา และการการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” และรองศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา บรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

และในวันที่ 25 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ บรรยาย เรื่อง “การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ สร้างแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกฎและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 100 คน และส่วนในระยะที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมถัดไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแนวทาง Thailand PSF ต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา