Back

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ในวันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีลงนามมอบหมายงานในหน้า ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ซึ่งวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 วาระ เป็นระยะเวลา 8 ปี

ตลอดระยะเวลา 8 ปี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ คิด วิเคราะห์ ริเริ่มโครงการ นวัตกรรมใหม่ๆ จำนวนมาก ที่ทำให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วย

1. ระบบคำร้องออนไลน์ (REQ) เป็นระบบยื่นคำร้องทางออนไลน์ ทั้งระบบการลงทะเบียน ระบบข้อมูลประวัตินักศึกษา ทำให้ลดการใช้กระดาษ และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนนักศึกษา และเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลประวัติของนักศึกษา

3. พัฒนาระบบการรายงานตัวออนไลน์ สามารถรายงานตัวและส่งเอกสารสำคัญทางออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่

4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) เพื่อที่จะสร้างวิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้

5. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Power BI เพื่อแสดงรายงานข้อมูลจากหลายแหล่งรวม ณ จุดเดียว ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ

6. ระบบ Digital Transcript นักศึกษาสามารถขอเอสการสำคัญทางการศึกษาทางออนไลน์ และรับ File ได้ทันที และสามารถตรวจสอบเอกสารทางเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่งปัจจุบันใช้ได้เฉพาะ Transcript เท่านั้น และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป

7. ตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KAD) ทำให้นักศึกษาสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้โดยไม่ต้องมาที่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปัจจุบันมีประจำอยู่ที่คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

8. เพิ่มช่องทางการการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่าน QRCODE

9. การพิมพ์ใบเสร็จทางออนไลน์ ทำให้นักศึกษาไม่ต้องมารอต่อคิวเพื่อขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมอีกต่อไป

10. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรตลอดจนผู้บริหารสารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศได้

11. พัฒนาระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสาร

12. จัดตั้งกลุ่มสหกิจศึกษาอาเซียน และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษา จากเดิมมีนักศึกษาร่วมสหกิจศึกษาประมาณ 60 กว่าคน เพิ่มขึ้นเป็น 1,193 คน ในปัจจุบัน และมีสถานประกอบการจำนวน 222 แห่งจาก 12 ประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 และประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีนวัตกรรม ผลการพัฒนาอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่ได้เกิดขึ้นในช่วงการบริหารของ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการท่านที่ 3 ที่ร่วมสร้างและพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช กล่าวแสดงความรู้ในพิธีลงนามฯ ว่า “มีความสุข ภูมิใจ และขอบคุณในความร่วมมือของผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกับผ่านทุกปัญหา ทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดระยะเวลา 8 ปี”

และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561 และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ว่าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการท่านที่ 4 กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ผมจะสานต่อเจตนารมณ์ของ ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ต่อไป และขอบคุณที่ท่านผอ.ประพันธ์ศักดิ์ มอบโอกาสให้ผมได้เข้ามาศึกษา และทำงานด้านการบริหารและวิชาการที่ผมไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน”

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด บริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด