Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ในครั้งนี้เป็นระยะที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากรศ.นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และท่านยังดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมาคม ควอท ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การขอรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow จาก UKPSF: ความท้าทายและการเตรียมตัว” โดย คณะวิทยากรผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และรศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ซึ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow จาก UKPSF และปิดท้ายการสัมมนาด้วยการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “การจัดการศึกษาในแบบ Micro-Credentials” โดย ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในการจัดโครงการแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดเป็น 4 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 – 2 ได้ดำเนินการไปแล้วในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 และ 18 ตุลาคม 2565 และในการจัดครั้งนี้เป็นการจัดงานระยะที่ 3 มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 90 คน และระยะที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมีนาคม 2566 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาอาจารย์ผู้สอนแบบมุ่งเป้าและนำร่องตามแนวทางคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด