Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาลักษณะการบูรณาการเรียนและการทำงานที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ จำนวน 65 คนเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนานาชาติ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือคุณลักษณะที่มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการทำงาน นานาชาติ

โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีประสบการณ์และความสามารถ ประกอบด้วย

1. ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Communication Manager โครงการวิจัย Quali-Dec สังกัด The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) บรรยายในหัวข้อ “สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรเมื่อทำงานกับคนหลาย Generation และแตกต่างทางวัฒนธรรม”

2. คุณอรรถพล เลาห์ขจร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท Thien phouc manufacturing & trading ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “สิ่งที่ควรรู้ ด้านกฎหมาย วัฒนธรรม และทักษะการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ จากมุมมองของผู้ประกอบการ”

3. อดีตนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก 3 ประเทศประกอบด้วย นางสาวพรชณิตว์ นามโคตร (ประเทศเวียดนาม) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรทิวา ขวัญถาวร (ประเทศฟิลิปปินส์) ตำแหน่ง นักศึกษาปริญญาโท สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวนภาพร โพธิ์ศรีทอง (ประเทศ สปป.ลาว) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเวชสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สิ่งที่ควรรู้ ด้านกฎหมาย วัฒนธรรม และทักษะการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ จากมุมมองของอดีตนักศึกษาอาเซียน”

4. รศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการแผนยุทธศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ “Open Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน”

5. รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”บรรยายในหัวข้อ ““การเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 KKU International CWIE orientation”

ปิดท้ายด้วยการสรุปโครงการโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และต่อด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวปิดโครงการและกล่าวให้พรนักศึกษาก่อนการออก CWIE นานาชาติ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

โดยหนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นายเจษฎาพร แสงสีงาม นักศึกษาคณะสหวิทยาการ จะเดินทางไปปฏิบัติสหกิจฯ ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “ได้เรียนรู้ก่อนการออกไปโลกภายนอกจะเจอคนแบบไหน ต้องปฏิบัติแบบไหน พร้อมทั้งเรียนรู้นิสัยตัวตนของเราและจะต้องปรับตัวอย่างไร และกิจกรรมในวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนใหม่ เพื่อนต่างคณะ ได้รู้จักเพื่อนที่จะไปในประเทศเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสอบถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ ก่อนการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรทุกท่าน ทีมผู้จัดงานที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะในครั้งนี้ครับ”

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA