Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ “การจัดการความรู้การดำเนินงาน CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ในวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจิมขวัญ ชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ“การจัดการความรู้การดำเนินงาน CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการกล่าวรายงาน ความว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ประจำหน่วยงาน คณะวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อได้แนวทาง กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน (CWIE) นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณะกรรมการประสานงาน CWIE นานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ของ คณะ วิทยาลัย ทั้ง 21 คณะ จำนวน 29 ท่าน

ในการดำเนินการโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร นางวิลาวัณย์ อังสุนันท์วิวัฒน์ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ “เราจะแนะนำนักศึกษา CWIE ทำวีซ่าอย่างไร” ในประเด็น สร้างความเข้าใจการทำวีซ่า การติดต่อสถานทูต ก่อนแนะนำนักศึกษา ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์ระหว่าง กองการต่างประเทศ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ในเวลา 10.45 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน 1. คณะวิทยาศาสตร์ โดย นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย นางสาวภัณฑิลา หิรัญโณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. คณะเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวสุนันทา ถินพนา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ กรณีศึกษา “กระบวนการดำเนินงาน CWIE นานาชาติ ก่อน–ระหว่าง-หลัง”

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาวภรณ์ฑิพย์ เจริญราษฎร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการดำเนินงาน CWIE นานาชาติ ของหน่วยสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ต่อด้วยการระดมความคิดหารือแนวทางการดำเนินงาน CWIE นานาชาติ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของ CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง คณะ และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย นายจีระศักดิ์ เกษจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ก่อนปิดโครงการในเวลา 16.30 น.

การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) ตามแนวทาง CWIE Platform เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงตามความต้องการของตลาดงาน ผ่านการร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้ CWIE นั้น คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และที่สำคัญคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ด้านการฝึกงานและการฝึกสอน ที่ช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงาน CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา