Back

สำนักบริหารฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร

            ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร/โครงการสนับสนุนหลักสูตรโดยใช้ Outcome based education เพื่อกระตุ้นบรรยากาศให้หลักสูตรขับเคลื่อนผลดำเนินงานในระดับหลักสูตรผ่านกรณีศึกษาจากหลักสูตรที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งด้านการตลาดในการรับนักศึกษาและผลการดำเนินการด้านการวิจัยของหลักสูตร รวมทั้งให้ความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตรที่ช่วยตอบสนองต่อตลาดและอุตสาหกรรมส่งเสริมแนวทางสำหรับหลักสูตรในการใช้ OBE และ AUN-QA เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลดำเนินงานที่เป็นเลิศและบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อ (Activate) ให้เกิดการขับเคลื่อนผลดำเนินงานในระดับหลักสูตร ผ่านกรณีศึกษาจากหลักสูตรที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practices) ในด้านการตลาดในการรับนักศึกษา และผลการดำเนินการด้านการวิจัยของหลักสูตร มุมมองเชิงระบบ แนะนำ  (Suggest) เครื่องมือเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตรที่ช่วยตอบสนองต่อตลาดและอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนผลดำเนินงาน และ ส่งเสริม (Promote) แนวทางสำหรับหลักสูตรในการใช้  OBE และ AUN-QA เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลดำเนินงานที่เป็นเลิศและบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดและอุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่า 150 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

            พิธีเปิดการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และต่อด้วย การบรรยายในหัวข้อ 

 “ระบบบริหารจัดการปรับเปลี่ยนการศึกษาและเครือข่ายกิจกรรม (Big picture flowchart)” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ช่วงเช้าเป็นเสวนา 2 หัวข้อประกอบด้วย 1. ทำหลักสูตรอย่างไรให้โดนใจผู้เรียน GEN Z: How to from a good practice program โดย ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง (โค้ชอ๋อ Performance Practice KKU) และ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย (Ass.D GS KKU)  2. ออกแบบ Module อย่างไร ให้เป็นกระบวนทัศน์ใหม่จริง ๆ 

โดย ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น (ประธานหลักสูตร Ph.D, MiS, iSchool KKU Chair) และ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย (Ass.D GS KKU) และต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ทำหลักสูตร ป.เอก อย่างไร ให้ได้ทุนและเปเปอร์อินเตอร์” โดย ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกาจร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน (Assoc. D GS KKU) 

            ในช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาขับเคลื่อนผลดำเนินการของหลักสูตร” และหัวข้อ “Tools การวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร”  โดย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต่อด้วยการทำ Workshop โดยการแบ่งกลุ่มในหัวข้อ “ทำแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร ตามหลักสูตรสาขาวิชา” โดย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย และนำเสนอแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร โดย รศ.ดรซ.อภิวันท์ มนิมนาการ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย และปิดท้ายด้วยการถาม-ตอบ และปิดการสัมมนา

ภาพ/ข่าว :  หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ