Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 29 ปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 7.00 น. ณ ลานน้ำพุ อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 29 ปี ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติทาง รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานต่อด้วยพิธีทางสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณบดี/ผู้อำนวยการ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับพร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศเป็นกันเอง

หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเดินทางกลับมาเพื่อทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ อาคารพิมล กลกิจเพื่อเป็นสิริมงคล

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยให้กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย (1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2564) การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ 2) โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ    ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด