Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดสัมมนาพัฒนาทีมงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม G Hua Hin Resort and Mall จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวงาน และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาเข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาทีมงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการสัมมนาการพัฒนาทีมงานคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกันภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรมีนิสัยรักตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีงาม โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย อาจารย์ภูริทัต เผ่าภูรี และ อาจารย์วัชรินทร์ ดวงตะวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรด้านทีมงานคุณภาพ

หัวข้อในการสัมมนาประกอบด้วย

1. บรรยายในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน องค์กรขยับ บุคลากรต้องปรับทัน”

2. กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน”

3. กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “นวัตกรรมชุดความคิดพิชิตคุณภาพงาน”

4. กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “พลังทีมสุขใจในยุค digital transformation”

5. กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “พลังชีวิต เพื่อพลังคิดและพลังทีม”

6. กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ “หลอมใจสายฝัน สร้างสรรค์ KKU”

โครงการสัมมนาพัฒนาทีมงานคุณภาพเป็นหนึ่งโครงการย่อยของโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลักดันยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และการปรับเปลี่ยนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทำให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills) การทำงานเป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change) พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากรในอนาคต

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ