Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วิเคราะห์ทบวนโครงร่างองค์กร

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมทบทวนโครงร่างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิตร (TQA assessor) คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรและผู้นำการทบทวนโครงร่างองค์กร เพื่อวิเคราะห์ ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และระบบการนำองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์EdPEx/TQA และเพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะมีการวิเคราะห์ทบทวนโครงร่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในคราวนี้เป็นการจัดในครั้งที่ 2 และคราวต่อไปจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ภาพ : หน่วยแผนและประกันคุณภาพ งานบริหารและสารสนเทศ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ