Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับ
คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับคณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐการ บัวศรี ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย) และนางสาวภรณ์ฑิพย์ เจริญราษฎร์ ตัวแทนจากหน่วยหลักสูตร งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ICWIE (International Cooperative and Work Integrated Education) ณ ธนาคารพงสะหวัน สำนักงานใหญ่ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับคณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย) ดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และส่งนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ณ ธนาคารพงสะหวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2566 ซึ่งในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ธนาคารพงสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออันอีดยิ่งต่อโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณากับการทำงานนานาชาติ (International Cooperative and Work Integrated Education หรือ ICWIE)

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา