Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และเครือข่าย

          เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” และได้รับเกียรติวิทยากรจำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 และ ผศ.ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

          ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, ขั้นตอนและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, และเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับอาสาสมัคร และ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ในการดำเนินการโครงการดังล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 53 คน ประกอบด้วยบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจำนวน 29 คน และเครือข่ายคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 24 คน

          ในการจัดอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการอบรมมีระยะเวลาในการอบรมมากกว่า 80% ของการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการวิจัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด