Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สร้างความสุขให้กับบุคลากรในโครงการ Happy Workplace  ในกิจกรรม Happy Body

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Happy Workplace  ในกิจกรรม Happy Body โฮมแฮงเบิ่งแยงสุขภาวะ ตอน“เอ็นเข้าเปี้ยง หายเดี้ยงแท้ๆ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ นายสุวัฒนา กลิ่นศรีสุข และ นายสุรนันท์ กลิ่นศรีสุข นักกายภาพบำบัด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร เพิ่มทักษะการทำงานในอนาคตของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 54 คน

         ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “รู้หน้าไม่รู้วัย” ตรวจประเมินตนเองเบื้องต้น เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ ในช่วงเช้า บุคลากรได้สังเกตและวิเคราะห์สภาพร่างกายของตนเอง และในช่วงบ่าย เป็นการ Workshop เกี่ยวกับ การบริหารร่างกายในท่าต่างๆ เพื่อปัญหาการเจ็บปวกร่างกาย หรือ ความเสี่ยงของโรคออฟฟิตซินโดรม และมีเทคนิคเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือใช้บริการหน่วยงานที่รักษาปัญห่า หรือเป็นที่ปรึกษาด้านกายภาพ

โครงการ Happy Workplace  ในกิจกรรม Happy Bod มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 จำนวน ในปีงบประมาณ 2567 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกายพร้อมต่อการทำงานในอนาคต

ภาพ : หน่วยโสตและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด