Back

สำนักฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ความผิดทางละเมิด โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (ITA) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายดวงจันทร์ สุจารี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและกำกับการคลัง โดยในการอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการละเมิด การให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

          ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้รูปแบบการจัดมีทั้งแบบออนไซด์ และออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษาการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เล็งเห็นควมสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการตรวจสอบและตรวจทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส ทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด