Back

มข.เตรียมความพร้อมการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดสัมมนาการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตรและการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานหลักสูตรและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ในหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ภาพ/ข่าว : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา