ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” และเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 – 14.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2559 จึงอาจทำให้การติดต่อราชการและการขอรับบริการที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Comments are closed.