สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา การนี้ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณะ ได้ให้เกียรติต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ งานทะเบียนและประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 6 งาน คือ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานรับเข้า งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล งานสนับสนุนวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ การบริหารงานด้านทะเบียนและประมวลผลมีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบงานบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งหน่วยงานสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายระบบงาน เช่น การใช้ระบบทะเบียนที่พัฒนาและบำรุงรักษาได้ด้วยตนเองซึ่งมีความคุ้มค่าและสะดวกต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการด้านลงทะเบียนเพิ่มด้วยระบบออนไลน์ทั้งกระบวนงาน และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารวิชาการแก่ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ยังมีประเด็นหารือถึงความร่วมมือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนางานด้านระบบทะเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Comments are closed.