สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงาน MOU ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kaen Cashless Society 4.0)

มข.จับมือ ธ.กรุงไทย มุ่งสร้างขอนแก่นสังคมไร้เงินสดในยุค 4.0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kaen Cashless Society 4.0) กับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดพิธีลงนามฯ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในโครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง โครงการขอนแก่น Smart City เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์สนับสนุนการนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการและอำนวยความสะดวกต่อทุกคนที่มาใช้บริการ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เผยว่า ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมพัฒนาขอนแก่นไปสู่ Smart City สังคมไร้เงินสดต้นแบบของประเทศ ซึ่งธนาคารเป็นตัวแทนในการผลักดันให้เกิดระบบ พร้อมเพย์ ในเรื่องของ QR Code และล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 12 ล้านใบ และสิทธิอื่นๆ อีกมากมายให้กับทางรัฐบาล เพื่อนำประชาชนฐานรากให้เข้าสู่ระบบ Financial และที่สำคัญธนาคารกรุงไทยได้รับนโยบายในการทำให้ทุกจังหวัดมีถนนไร้เงินสดอยู่ 1 สายในทุกจังหวัด รวมถึงการจัดบัตรรักษาพยาบาลให้ประชาชน จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนว่าขอนแก่นเป็นเมืองแห่งผู้นำในการทำให้เกิด Smart City Model สังคมไร้เงินสด ที่จะเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆต่อไป สุดท้ายนี้ธนาคารกรุงไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Ecosystem for iGen การบริหารจัดการทางการเงินผ่าน KTB Digital Plat form เพื่อมุ่งการพัฒนา มข. สู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาในครั้งนี้ จึงทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานและพัฒนาระบบการเงินร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) การก้าวเข้าสู่ยุค iGen เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งว่าการปฏิวัติทางเศรษฐกิจของโลกกำลังจะเกิดขึ้น ที่สำคัญเป็นตัวกำหนดระดับของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งแปลว่าถ้าใครทวนความเจริญของสังคมนั้น จะล้าหลังก้าวไม่ทันสู่ยุค Ecommerce

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างให้ขอนแก่นเป็นสังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นการท้าทายในการขับเคลื่อนให้ขอนแก่นไปสู่สังคม Smart City และในอีก 50 ปีข้างหน้าจะก้าวไปสู่สังคม Global City โดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 แล้ว ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมชมบูธการนำเสนอผลงาน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งนำเสนอ เรื่อง บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบัตรนักเรียนโรงเรียนสาธิตแบบใหม่ ตู้เอกสารสำคัญทางการศึกษา เอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบลายเซนดิจิตอล ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ SPA โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและตอบข้อซักถาม

ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ
ภาพ : สุภาพ ไชยยา

No Comments Yet.

Leave a comment