Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกาศเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข.

เยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข. กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนด เฉพาะ!!นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีบางหน่วยงานประกาศกำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

โดย..ติดต่อยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าปรับเป็นกรณีพิเศษ ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565