Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการเพิ่มผลผลิตภาพกระบวนงานด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) ด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการเพิ่มผลผลิตภาพกระบวนงานด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) ด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานคือตัวแทนของทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้นำเสนอในหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้

1. กระบวนงานการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา โดย คุณณัฐวดี ประทุมบาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

และคุณพรชณิตว์ นามโคตร นักวิชาการศึกษา

2. โปรแกรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา โดย คุณอติศานต์ ศรีรัตนประพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

3. การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดย คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

4. BEST PRACTICE ด้านการบันทึกโครงสร้างหลักสูตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คุณอรวรรณ ชินทะนาม นักวิชาการศึกษา และคุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์ นักวิชาการศึกษา

5. ระบบการตรวจสอบหนี้สิน โดย คุณกฤษณพล แสงประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้การจัดโครงการเพิ่มผลผลิตภาพกระบวนงานด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) ด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันในการทำงานระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและคณะจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคต

ข่าว: หน่วยตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด