Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้การต้อนรับและแนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนโดยประมาณ 100 คน ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาในหัวข้อ “การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566” โดย ในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบฯ และมีการตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวในการสมัคร และสอบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ดำเนินการสมัครสอบ NETSAT เพื่อใช้ในการสมัครรอบโควตาเรียบร้อยแล้ว

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น