Back

สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับเกียรติจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 34 ท่านเข้าศึกษาดูงานแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน หัวหน้างาน บุคลากรเข้าร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ระบบการลงทะเบียน และระบบการให้บริการ

โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้แสดงความชื่นชมกับระบบการให้บริการแบบออนไลน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่ว่าจะเป็นระบบ Digital Transcript ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศที่ได้พัฒนาระบบ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน การจัดทำปฏิทินการศึกษา ระบบการส่งเกรด และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการดำเนินการ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป

ภาพ/ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ