Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 3 ลูกค้า ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 3 ลูกค้า ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (TQA Assessor) เป็นวิทยากรเพื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มลูกค้า (Customer segmentation) เพื่อให้ได้มาซึ่งการนำไปใช้ในการฟังเสียงความต้องการ ความคาดหวัง และการตอบสนองต่อลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความผูกพันและยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดทำ Customer journey ต่อไปตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายให้ส่วนงานและหน่วยงานขับเคลื่อนคุณภาพองค์กรผ่านการนำแนวทาง EdPex/TQA ไปใช้ให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละองค์กร

หลังจากอบรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นหมวด 3 ลูกค้า (Customers) จะมีการอบรมต่อเนื่องอีกครั้งใน หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ภาพ : งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ