Back

ยินดีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับรางวัลในงาน KKU Digital Transformation 2022

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ในงาน KKU Digital Transformation 2022 ซึ่งจัดโดยฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจำนวน 2 ท่านได้รับรางวัลประกอบด้วย

1. นายสุภาพ ไชยยา นักสารสนเทศชำนาญการ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การพัฒนา APPLICATION ในการอบรมโครงการ DIGITAL SKILL TRAINING 2022 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ APPSHEET FOR BEGINNER ชื่อทีม PROCTOR ASSISTANT จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ซึ่งเป็น Applicantion สำหรับช่วยกรรมการคุมสอบในการตรวจสอบนักศึกษาจากอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบและการลงลายมือชื่อเข้าห้องสอบผ่านหน้าจอมือถือแทนการลงลายมือชื่อในกระดาษ

2. นายเอกพงษ์ ตั้งตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด ได้รับจำนวน 2 รางวัลคือ รางวัลทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล – รางวัลประเภทคะแนนสูงสุด ด้านทักษะซอฟต์แวร์ที่จำเป็น (Essential Software Skills) : โมดูล 5-7 และรางวัลทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล – ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คณะ / ส่วนงานเทียบเท่าคณะ อันดับที่ 1

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด