Back

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับรางวัลในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคนเก่ง 👍 นายกฤษณพล แสงประชุม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานรับเข้าและการตลาด ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในหัวข้อ “โครงการระบบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัลและการตรวจสอบย้อนกลับอัจฉริยะสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการคัดเลือกและประกาศยกย่องผลงานที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ส่วนงาน/หน่วยงานและบุคลากรพัฒนางานตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำหนดไว้ และในงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากมาย แบ่งกลุ่มการประกวดเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับรางวัลชมเชยในกลุ่มนี้ และ

2. รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยจะมีการเข้ารับรางวัลในวันที่ รับรางวัลวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น