Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 1404 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้