Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต้อนรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน

         เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดจำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับนักเรียน นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         โดยคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมต้อนรับ ประกอบด้วย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รศ.ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์  พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.ธีระศักดิ์  ดำรงรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และกองการต่างประเทศ นำโดย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และบุคลากรจากทุกหน่วยงานจำนวนกว่า 30 คน

         บัณฑิตวิทยาลัยโดย ศ.ดร.ธีระศักดิ์  ดำรงรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการ และวิธีการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ หลังจากนั้น วิทยาลัยนานาชาติ โดย ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทคนิคและวิธีการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และในช่วงท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นในการดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยี สร้างโอกาสในการวิจัยในอนาคตให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธและการตลาด งานรับเข้าและการตลาด