Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้