Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมอบใบประกาศนักศึกษาออกแบบมาสคอตเพื่อการประชาสัมพันธ์

            ในวันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนักศึกษาออกแบบมาสคอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน บุคลากร ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 คน เนื่องในโอกาสออกแบบมาสคอต สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Admissions KKU) และศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) โดยนางสาวสุภรดา คงรักษา ออกแบบมาสคอต การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Admissions KKU) ในชื่อน้องแคนแคน (KANKAN) และ นายทัศน์พล ปกครอง ออกแบบมาสคอต ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ในชื่อพี่เน็ท (P’Net) ซึ่งอยู่ในโครงการฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ ผลการออกแบบจากรายวิชาการออกแบบภาพประกอบ Drawing and illustration design นักศึกษาวิชาเอกกราฟฟิกและมัลติมิเดีย ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในโครงงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมและส่งผลงานการออกแบบกว่า 24 ผลงาน ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้คัดเลือกเพื่อนำไปใช้จริง 2 ผลงานดังกล่าว และจะมีการปรับรูปแบบ เพิ่มท่าทางและนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ :  หน่วยโสตและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด