Back

เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินตามแนวทาง Thailand – PSF

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดจัดเป็น 4 ระยะ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และประธานอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมาคม ควอท  ก่อนเริ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประเดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน

การจัดสัมนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ดำเนินการจัดระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในการจัดครั้งนี้เป็นการจัดงานระยะที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินตามแนวทาง Thailand – PSF ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาอาจารย์ผู้สอนแบบมุ่งเป้าในการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand PSF) รูปแบบในการดำเนินงานโครงการเป็นการทบทวนกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามแนวทาง Thailand-PSF แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน ปฏิบัติการเขียนผลงานด้านการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาและก่ารให้ข้อเสนอแนะจากท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมแชร์ประสบการณ์ในการขอรับการประเมิน

โดยผู้ที่เข้ารับร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มาแล้ว โดยผู้ในครั้งนี้ผู้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ท่าน ทั้งนี้ ในอนาคตฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาขอรับการประเมินตามแนวทาง Thailand – PSF ต่อไป

ภาพ/ข่าว : หน่วยหลักสูตรและสหกิจศึกษา