Back

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการก้าวไปสู่แผนกลยุทธ์ด้านการวัด ประเมินผลและการจัดการความรู้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากรการจัดการแผนยุทธศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Stractegic Planning)

โดยวัตถุประสงค์ในการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำความเข้าใจหลักการจัดการความรู้กรณีศึกษาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และระบบการวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อการก้าวไปสู่แผนกลยุทธ์ด้านการวัด ประเมินผลและการจัดการความรู้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยมีแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม พร้อมด้วยแบบทดสอบลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลทำให้ทราบเทคนิคและวิธีการปฏิบัติกับบุคคลหลายๆ แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะมีการต่อยอดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ